આ જુગ જાગો હો જી

લીરબાઈ

આ જુગ જાગો હો જી,

મોટા મુનીવર ને સાધુ તેડાવો,

બેની મારા ભાયલા હો જી.

ઘરનો ઉંબરો ઓળાંડી ન શકો તો,

તમે પારકે મંદિરીયે શીદને મા'લો.

ઘરનો દીવડિયો તમે વાસી ન શકો તો,

પારકે મંદિરીયે જયોતું શીદને પરકાશો.

નદી ને નાળા જો તાગી ન શકો તો,

તમે સમદર કાયકુ હિલોળો.

વીંછીની વેદના ખમી ન શકો તો,

તમે વસીયલને શીદને જગાડો.

લીરબાઈ કે'છે ઈ તો સતની કમાયું,

કરીને ઉતરજો ભવપાર હો જી.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz