અબ મોહે ક્યું તરસાવૌ

મીરાબાઈ

તુમરે કારણ સબ સુખ છોડ્યા,

અબ મોહે ક્યું તરસાવૌ હૌ. (1)

વિરહ-વ્યથા લાગી ઉર અંતર,

સો તુમ આય બુઝાવૌ હૌ. (2)

અબ છોડત નહીં બનહિ પ્રભુજી,

હંસકર તુરત બુલાવૌ હૌ. (3)

મીરાં દાસી જનમ-જનમ કી,

અંગ સે અંગ લગાવૌ હૌ.(4)

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz