અબ તેરો દાવ લગો હૈ

મીરાબાઈ

અબ તેરો દાવ લગો હૈ, ભજ લે સુંદરશ્યામ ... અબ તેરો

ગણિકા તારણ, વિષ ઓધારણ, સબકે પૂરણ કામ ... અબ તેરો.

પ્રભુભજન મેં નિશદિન રાચી, પલ પલ કરું પ્રણામ ... અબ તેરો.

ગાય ગાય પ્રભુ કો મૈં રિઝાઉં, નૃત્ય કરત ઘનશ્યામ ... અબ તેરો.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમળ નિજધામ ... અબ તેરો.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz