અભ્યાસ જાગ્યા પછી ભમવું નહીં

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

અભ્યાસ જાગ્યા પછી ભમવું નહીં

ને રહેવું નહીં ભેદવાદીની સાથ રે

કાયમ રહેવું એકાંતમાં

ને માથે સદગુરુજીનો હાથ રે ... અભ્યાસ જાગ્યા પછી

તીરથ વ્રત પછી કરવા નહીં

ને કરવા નહીં સતગુરુના કરમ રે,

એવી રે ખટપટ છોડી દેવી

જ્યારે જણાય માંહ્યલાનો મરમ ... અભ્યાસ જાગ્યા પછી

હરિમય જ્યારે આ જગતને જાણ્યું

ત્યારે પર પંથથી રહેવું દુર રે,

મોહ તો સઘળો પછી છોડી દેવો

ને હરિને ભાળવા ભરપૂર રે ... અભ્યાસ જાગ્યા પછી

મંડપને મેલા પછી કરવા નહીં

એ છે અધૂરિયાનાં કામ રે,

ગંગા સતી એમ બોલિયા

બાળવા હોય પરિપૂર્ણ રાગ રે .... અભ્યાસ જાગ્યા પછી

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz