અગમ અગોચર રસનું નામ છે

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

એ તો પુરણ અધિકારીને ઠેરાશ ... ઝીલવો જ હોય

માન રે મેલ્યા પછી રસ તમને મળશે પાનબાઈ

જુઓને વિચારી તમે મનમાં,

દૃશ્ય પદારથ નથી રે'વાનું પાનબાઈ,

સુણોને ચિત્ત દઈને વચનમાં ... ઝીલવો જ હોય.

આ તો ગુંજાનો લાડવો પાનબાઈ,

અહંભાવ ગયા વિના ન ખવાય.

કોટિ કે જનમની મટાડો કલ્પના ત્યારે,

જાતિ રે પણું વયું જાય ... ઝીલવો જ હોય.

દૃષ્ટિ રાખો ગુપત ચાખો પાનબાઈ,

તો તો સેજે આનંદ વરતાય,

ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે,

આપમાં આપ મળી જાય ... ઝીલવો જ હોય.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz