અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી

મીરાબાઈ

અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી, ઊભી ઊભી અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી, ટેક૦

માણિગર સ્વામી મારે મંદીરે પધારો, સેવા કરુ દિન રાતડી. ઊભી૦ ૧

ફૂલના રે તોરા ને ફૂલના રે ગજરા, ફુલના તે હાર ફુલ પાંખડી. ઊભી૦ ૨

ફૂલની તે ગાદી ને ફુલના રે તકિયા, ફુલની તે પાથરી પછોડી ઊભી૦ ૩

પય પકવાન મીઠાઇ ને મેવા, સેવૈયા ને સુંદર દહીડી. ઊભી૦ ૪

લવીંગ સોપારી ને એલચી તજવાળી, કાથા ચૂનાની પાનબીડી ઊભી૦ પ

સેજ બિછાવું ને પાસા મગાવું, રમવા આવો તો જાય રાતડી ઊભી૦ ૬

મીરાંબાઇ કહે પ્રભુ ગિરધરનાગર, તમને જોતામાં ઠરે આંખડી ઊભી૦ ૭

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz