બાંહ ગ્રહે કી લાજ

મીરાબાઈ

અબ તો નિભાયાં પડેગા,

બાંહ ગ્રહે કી લાજ.

સમરથ શરણ તુમ્હારી સૈયાં,

સરબ સુધારણ કાજ.

ભવસાગર સંસાર અપરબલ,

જામેં તુમ હો જહાજ!

નિરધારાં આધાર જગત-ગુરુ,

તુમ બિન હોય અકાજ ... બાંહ ગ્રહે

જુગજુગ ભીર હરી ભગતન કી,

દીની મોક્ષ સમાજ,

મીરાં શરણ ગ્રહી ચરણન કી,

લાજ રખો મતરાજ ... બાંહ ગ્રહે

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz