બરસે બદરિયા સાવન કી

મીરાબાઈ

બરસે બદરિયા સાવન કી,

સાવન કી મનભાવન કી..... બરસે બદરિયા

સાવન મેં ઉમગ્યો મેરો મનવા,

ભનક સુની હરિ આવન કી.... બરસે બદરિયા

ઉમડઘુમડ ચહું દિસિસે આયો,

દામણ દમકે ઝર લાવન કી ... બરસે બદરિયા

નાની નાની બૂંદન મેહા બરસે,

શીતલ પવન સોહાવન કી,... બરસે બદરિયા

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,

આનંદ મંગલ ગાવન કી ... બરસે બદરિયા

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz