બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ

મીરાબાઈ

બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ.

મોહની મૂરત સાંવરી સૂરત

નૈણા બને બિસાલ,

અધર સુધારસ મુરલી રાજત

ઉર વૈજંતી-માલ ... બસો મોરે.

છુદ્ર ઘંટિકા કટિ તટ શોભિત

નૂપુર સબદ રસાલ,

મીરાં પ્રભુ સંતન સુખદાયી

ભક્તવત્સલ ગોપાલ ... બસો મોરે.

[૪૩]

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz