ચલો મન ગંગા-જમુના તીર

મીરાબાઈ

ચલો મન ગંગા-જમુના તીર.

ગંગા જમના નિરમલ પાણી

શીતલ હોત શરીર,

બંસી બજાવત ગાવત કાન્હો,

સંગ લિયે બલવીર ... ચલો મન.

મોર મુગુટ પીતાંબર સોહે

કુંડલ ઝળકત હીર,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર

ચરણકમલ પર શીર ... ચલો મન.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz