ડારી ગયો મનમોહન

મીરાબાઈ

ડારી ગયો મનમોહન પાસી.

આંબા કી ડાળ કોયલ ઈક બોલૈ,

મેરો મરણ અરુ જગ કેરી હાંસી

... ડારી ગયો મનમોહન.

બિરહ કી મારી મૈં બન-બન ડોલૂં,

પ્રાણ તજૂં, કરવત લ્યૂં કાશી

... ડારી ગયો મનમોહન.

મીરાં કે પ્રભુ હરિ અવિનાશી,

તુમ મેરે ઠાકુર, મેં તેરી દાસી

... ડારી ગયો મનમોહન.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz