ધિક્ હૈ જગમેં જીવન

મીરાબાઈ

ધિક્ હૈ જગમેં જીવન જાકો, ભજન બિના દેહ ધરી.

જબ માતા કી કૂખ જન્મ્યો, આનંદ હરષ ઉચ્ચારી,

જગમેં આય ભજન ના કીન્હો, જનની કો ભારે મારી ... ધિક્ હૈ.

કાગ કોયલ તો સબ રંગ એકે, કોઈ ગોરી કોઈ કારી,

વો બોલે તક તીરજ મારે, વો બોલે જગ પ્યારી ... ધિક્ હૈ

વાગલ તો શિર ઊંધે ઝૂલે, વાકી કોન વિચારી,

કૂલ સબ કોઈ કરણી કા ચાખે, માનો બાત હમારી ... ધિક્ હૈ.

જૂની સી નાવ, મિલા ખેવટિયા, ભવસાગર બહુ ભારી,

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, પ્રભુ મોહે પાર ઉતારી ... ધિક્ હૈ.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz