ગુપત રસ આ જાણી લેજો

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

ગુપત રસ આ જાણી લેજો પાનબાઈ!

જેથી જાણવું રહે નહિ કાંઈ,

ઓઘ રે આનંદના કાયમ રહે,

ને સેજે સંશય બધા મટી જાય ... ગુપત.

શુરવીર થૈને સંગ્રામે ચડવું પાનબાઈ,

માયલું મન ફરી ઊભું ન થાય;

કેવળ ભક્તિને તમે એમ પામો પાનબાઈ,

જેથી જનમ મરણ સહેજે મટી જાય ... ગુપત.

પરપંચનાં તોડી નાખો પડલ પાનબાઈ,

તો તો પચરંગી પાર જણાય;

જથારથ પદને જાણ્યા પછી પાનબાઈ,

ભાવ કભાવ મનમાં નહિ થાય ... ગુપત.

મેદાનમાં હવે મામલો મચાવો પાનબાઈ,

ભજન કરો ભરપૂર,

ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે,

વરસાવો નિર્મળ નર ... ગુપત.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz