હરી તુ ગાડું મારું

અજ્ઞાત

હરી તુ ગાડું મારું ક્યાં લઇ જાય કાંઇ ન જાણું

ધરમ-કરમના જોડ્યા બળદીયા ધીરજની લગામ તાણું

સુખ ને દુ:ખના પૈડા ઉપર ગાડું ચાલ્યું જાય

કદી ઉગે આશાનો સુરજ કદી અંધારુ થાય

મારી મુજને ખબર નથી કંઇ ક્યાં મારું ઠેકાણુ, કાંઇ ન જાણું

હરી તુ ગાડું મારું…

પાપણ પટારે સપના સંઘર્યા, ઉપર મનની સાંકળ વાસી

ડગર ડગરીયા આવે નગરીયા, નાય આવે મારુ કાશી

ક્યારે વેરણ રાત વિતે ને ક્યારે વાયે વાણું, કાંઇ ન જાણું

હરી તુ ગાડું મારું…

ક્યાંથી આવું, ક્યાં જવાનું, ક્યાં મારે રહેવાનુ

અગમ-નીગમ નો ખેલ અગોચર, મનમાં મુંઝાવાનું

હરતું ફરતું શરીરતો છે પિંજર એક પુરાણું, કાંઇ ન જાણું

હરી તુ ગાડું મારું…

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz