હે કાનુડા તોરી ગોવાલણ

નરસિંહ મહેતા

હેં કાનુડા તોરી રે ગોવાલણ‚ મોરલીએ લલચાણી રે‚

હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

હરખેં મેં તો ઈંઢોણી લીધી‚ ભરવા હાલી હું તો પાણી રે;

ગાગર ભરોંસે ગોળી લીધી‚ આરાની હું અજાણી રે…

હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

ગાય ભરોંસે ગોધાને બાંધ્યો‚ દોહ્યાંની હું અજાણી રે;

‚વાછરું ભરોંસે છોકરાંને બાંધ્યા‚ બાંધ્યા છે બહુ તાણી રે…

હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

રવાઈ ભરોંસે ઘોસરું લીધું‚ વલોવ્યાની હું અજાણી રે‚;

નેતરાં ભરોંસે સાડી લીધી‚ દૂધમાં રેડયાં પાણી રે…

હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

ઘેલી ઘેલી મને સૌ કોઈ કહે છે‚ ઘેલી હું રંગમાં રે’લી રે;

ભલે મળ્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી‚ પૂરણ પ્રીત હું પામી રે

હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz