જાગો બંસીવાલે

મીરાબાઈ

જાગો બંસીવાલે લલના, જાગો મોરે પ્યારે.

રજની બીતી ભોર ભયો હૈ

ઘરઘર ખુલે કિંવારે,

ગોપી દહીં મથત સુનિયત હૈ

કંગના કે ઝનકારે ... જાગો બંસીવાલે.

ઊઠો લાલજી ભોર ભયો હૈ

સુર નર ઠાઢે દ્વારે,

ગ્વાલબાલ સબ કરત કોલાહલ

જય જય સબદ ઉચ્ચારે ... જાગો બંસીવાલે.

માખન રોટી હાથ મેં લીની

ગઉવનકે રખવારે,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર

શરણ આયા કૂં તારે ... જાગો બંસીવાલે.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz