કોઈ કછુ કહૈ મન લાગા

મીરાબાઈ

કોઈ કછુ કહૈ મન લાગા.

ઐસી પ્રીતિ લાગી મન મોહન,

જસ સોને મેં સુહાગા;

જનમ જનમ કા સોવે યે મનવા,

સદ્દગુરુ શબ્દ સુનિ જાગા. ... કોઈ કછું કહૈ.

માત, તાત, સુત, કુટુંબ-કબીલા,

તૂટ ગયા જૈસે ધાગા; ... કોઈ કછું કહૈ.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,

ભાગ્ય હમારા જાગા. ... કોઈ કછું કહૈ.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz