લાભ જ લેવો હોય તો

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

લાભ જ લેવો હોય તો બેસો એકાંતમાં

ને મૂકીને બતાવો અપાન રે,

એ કૂંચીથી બ્રહ્મનાં તાળાં ઉઘડે

ને લાગે રે ભજનમાં એક તાર રે .... લાભ જ લેવો હોય તો

પ્રથમ મુખ્ય ધારણ રાખો ને

દશાને રાખો ગંભીર રે,

નિયમ બારુ નહીં બોલવું નહીં ને

ધારણા રે રાખવી ધીર રે .... લાભ જ લેવો હોય તો

આહાર તો સર્વે સદગુણી કરવો

ને રૂડી રે પાળવી રીત રે

ગુરૂજીના વચનને મૂકવું નહીં

ને રાખવી પૂરણ રીત રે ... લાભ જ લેવો હોય તો

ખટમાસ એકાંતમાં આસન જીતવું બાઈ

ત્યારે અડધો યોગ કહેવાય રે,

ગંગા સતી તો એમ રે બોલિયા

પછી અભ્યાસ વધતો જોને જાય રે .... લાભ જ લેવો હોય તો

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz