મનવા રામનામ રસ પીજૈ

મીરાબાઈ

રામનામ રસ પીજૈ,

મનવા, રામનામ રસ પીજૈ.

તજ કુસંગ સતસંગ બૈઠ નિત,

હરિચરચા સુનિ લીજૈ ... મનવા.

કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહકૂં,

બહા ચિત્તસે દીજૈ ... મનવા.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,

તાહિકે રંગમેં ભીંજૈ ... મનવા.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz