મત જા મત જા મત જા જોગી

મીરાબાઈ

મત જા, મત જા મત જા

ઓ જોગી, પાંવ પડૂં મૈં તોરી ... જોગી મત જા

પ્રેમભક્તિ કો પંથ હી ન્યારો

હમ કો જ્ઞાન બતા જા

ચંદન કી મૈં ચિતા રચાઉં

અપને હાથ જલા જા ... જોગી મત જા

જલ જલ ભયી ભસ્મ કી ઢેરી,

અપને અંગ લગા જા,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,

જ્યોત મેં જ્યોત મિલા જા ... જોગી મત જા

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz