નવધા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવુ

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

નવધા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવું

ને રાખવો વચનનો વિશ્વાસ રે

સતગુરુને પૂછીને પગલાં રે ભરવાં

ને થઈને રહેવું એના દાસ રે ... નવધા ભક્તિમાં

રંગ ને રૂપમાં રમવું નહીં

ને કરવો ભજનનો અભ્યાસ રે,

સતગુરુ સંગે નીર્મળ રહેવું

ને તજી દેવી ફળ કેરી આશ રે .... નવધા ભક્તિમાં

દાતા ને ભોક્તા હરિ એમ કહેવું

ને રાખવું નીર્મળ ધ્યાન રે,

સતગુરુ ચરણમાં શીશ રે નમાવવું

ને ધરવું ગુરુજીનું ધ્યાન રે ... નવધા ભક્તિમાં

અભ્યાસી થઈને પાનબાઈ એવી રીતે રહેવું

ને જાણવો વચનનો મરમ રે

ગંગા સતી એમ બોલિયા પાનબાઈ,

છોડી દેવાં અશુધ્ધ કરમ રે .. નવધા ભક્તિમાં

હેઠા ઊતરીને પાસ લાગ્યા

હેઠા ઊતરીને પાસ લાગ્યા

ને ઘણો છે એનો ઉપકાર રે,

અમાપક બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે મારી,

ને લાગ્યો અકર્તા પુરૂષમાં તાર રે … હેઠા.

અખંડ અમર અવિનાશી ભાળ્યા,

ને વસ્તુ છે અગમ અપાર રે,

દયા કરીને મુજને દરસાવ્યા

ને અનામ એક નિરધાર રે … હેઠા.

સમજીને વાસના સમાઈ ગઈ,

ને અનુપમ છે એક રૂપ રે,

આતમને ભિન્ન નવ જાણો,

ને એ તો છે શુદ્ધ નિરંજન ભુપ રે … હેઠા.

સરવેની સાથે મિત્રતા રાખજો,

ને નહિ પ્રીત નહિ વેર રે,

ગંગા રે સતી પ્રતાપે પાનબાઈ બોલિયાં રે,

એવું સમજીને કરવી લે'ર રે … હેઠા.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz