પગ ઘુંઘરૂ બાંધ

મીરાબાઈ

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

મૈં તો મેરે નારાયણ કી આપહિ હો ગઇ દાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

લોગ કહૈ મીરા ભઇ બાવરી ન્યાત કહૈ કુલનાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

બિષ કા પ્યાલા રાણાજી ભેજ્યા પીવત મીરા હાઁસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

મીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગર સહજ મિલે અબિનાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz