પંખીડા ને આ પિંજરુ

અવિનાશ વ્યાસ

પંખીડાને આ પિંજરુ જુનુ જુનુ લાગે

બહુએ સમજાવ્યુ તોયે પંખી નવુ પિંજરુ માંગે

ઉમટ્યો અજંપો એને પંડના રે પ્રાણનો

અણઘારો કર્યો મનોરથ દુરના પ્રયાણનો

અણદીઠેલ દેશ જાવા લગન એને લાગી રે

બહુએ સમજાવ્યુ તોયે પંખી નવુ પિંજરુ માંગે

સોને મઢેલ બાજઠિયો ને સોને મઢેલ ઝુલો

હીરે મઢેલ વીંઝણો મોતીનો મોઘો અણમુલો

પાગલ ન બનીએ ભેરુ કોઇના રંગ રાગે રે

બહુએ સમજાવ્યુ તોયે પંખી નવુ પિંજરુ માંગે

માન માન ઓ પંખીડા નથી રે સાજનની રીત

આવું જો કરવું હતું તો નહોતી કરવી પ્રીત

ઓછું શું આવ્યું સાથી સથવારો ત્યાગે

બહુએ સમજાવ્યું તોયે પંખી નવું પીંજરુ માંગે

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz