પિય બિન સૂનો મ્હારો દેશ

મીરાબાઈ

પિય બિન સૂનો છે જી મ્હારો દેશ.

એસો હૈ કોઈ પિય સે મિલાવૈ?

તન મન કરું સબ પેશ,

તેરે કારણ બનબન ડોલું

કરકે જોગણ વેશ ... પિય બિન સૂનો

અવધિ બીતી અજહું ન આયે,

પંડર કો ગયા કેસ,

મીરાં કે પ્રભુ કબ રે મિલોગે?

તજ દિયો નગર ન રેસ ... પિય બિન સૂનો

[૩૪]

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz