સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું પાનબાઈ

ઉપજે આનંદ કેરા ઓઘ રે,

સિદ્ધ અનુભવો જેના ઉરમાં પ્રગટે

ને મટી જાય માયા કેરો ક્ષોભ રે ... સાનમાં રે

ચૌદ લોકથી વતન છે ન્યારું પાનબાઈ

એની તો કરી લો ઓળખાણ રે,

વ્યથા રતે બોધ વચનનો સુણો પાનબાઈ

મટી જાય મનની તાણવાણ રે ... સાનમાં રે

વચન થકી ચૌદ લોક રચાણાં ને,

વચન થકી ચંદા ને સૂરજ રે,

વચન થકી રે માયા ને મેલવી રે

વચન થકી વરસે સાચા નૂર રે .... સાનમાં રે

વચન જાણ્યું એણે સર્વે જાણ્યું પાનબાઈ

ભણવું પડે બીજું કાંઈ ન રે,

ગંગા સતી એમ કરી બોલ્યાં રે

નડે નહીં માયા કેરી છાંય રે .... સાનમાં રે

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz