તું સત્સંગનો રસ ચાખ

મીરાબાઈ

સત્સંગનો રસ ચાખ, પ્રાણી.

તું સત્સંગનો રસ ચાખ.

પ્રથમ લાગે તીખો ને કડવો,

પછી આંબા કેરી શાખ ... પ્રાણી, તું.

આ રે કાયાનો ગર્વ ન કીજે,

અંતે થવાની છે ખાખ. ... પ્રાણી, તું.

હસ્તિ ને ઘોડી, માલ ખજાના,

કાંઈ ન આવે સાથ. ... પ્રાણી, તું.

સત્સંગથી બે ઘડીમાં મુક્તિ,

વેદ પૂરે છે સાખ. ... પ્રાણી, તું.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરનાગર,

હરિચરણે ચિત્ત રાખ. ... પ્રાણી, તું.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz