તુમ ઘર આજ્યો હો

મીરાબાઈ

ભગવન, પતિ,

તુમ ઘર આજ્યો હો !

વ્યથા લગી તન મંહિન,

મ્હારી તપત બુઝાજ્યો હો ... તુમ ઘર આજ્યો

રોવત-રોવત ડોલતા,

સબ રૈણ બિઝાવૈ હો,

ભૂખ ગઈ, નિંદરા ગઈ,

પાપી જીવ ન જાવૈ હો ... તુમ ઘર આજ્યો

દુખિયાં કૂ સુખિયા કરો,

મોહિ દરશન દીજૈ હો,

મીરાં વ્યાકુલ બિરહણી,

અબ વિલંબ ન કીજૈ હો ... તુમ ઘર આજ્યો

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz