ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી

મીરાબાઈ

ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી;

નથી રે પીધાં અણજાણી રે, મેવાડના રાણા.

ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી;

કોયલ ને કાગ રાણા, એક જ વરણાં રે;

કડવી લાગે છે કાગવાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

ઝેરના કટોરા જ્યારે રાણાજી મોકલે રે;

તેનાં બનાવ્યાં દૂધ પાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

સંતો છે માતા રાણા, સંતો છે પિતા રે;

સંતોની સંગે હું લોભાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

સાધુડાના સંગ મીરાં છોડી દો;

તમને બનાવું રાજરાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

સાધુડાનો સંગ રાણા નહિ છૂટે અમથી રે;

જનમોજનમની બંધાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર;

તમને ભજીને હું વેચાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz